Medlemsbetingelser Træningscenter

Medlemsbetingelser gældende fra oktober 2016 FysioDanmark Varde og Esbjerg

§1 Medlemskabet: Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer m.v. skal øjeblikkelig meddeles til FysioDanmark Varde og Esbjerg.

§2 Medlemskort: Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal det straks meddeles FysioDanmark Varde og Esbjerg, som udfærdiger et nyt kort mod betaling af den til hver tid gældende pris.

§3 Varighed: Medlemskaber med PBS-betaling er løbende medlemskaber, der fortsættes indtil de opsiges i henhold til §8. Kontante medlemskaber ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. 10-turskort er forældet efter 6 måneder. Kortet kan dog forlænges med 6 måneder mod 2 klip.

§4 Betaling: Ved oprettelse af et kontantmedlemskab forudbetales startpakke og for den samlede aftaleperiode. Ved oprettelse af et PBS-medlemskab, betales der kontant for startpakke og for perioden fra oprettelsen til første automatiske træk. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets betalingskort i begyndelsen af hver kalendermåned. Hvis FysioDanmark Varde og Esbjerg er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter FysioDanmark Varde og Esbjerg’s gældende takster. Betaling for medlemskabet er inklusiv den moms, som FysioDanmark Varde og Esbjerg betaler for medlemmets adgang til motionsredskaber o.lign. Medlemmets adgang til at benytte sig af holdtræning er fritaget for moms.

§5 For sen betaling: Betales den løbende ydelse, ved et PBS-medlemskab, ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har FysioDanmark Varde og Esbjerg ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og FysioDanmark Varde og Esbjerg forbeholder sig ret til at straksopkræve beløbet for den resterende del af opsigelsesperioden. Medlemmets adgangskort spærres, indtil betaling af FyisoDanmark Varde og Esbjerg’s tilgodehavende er sket, hvorefter medlemmet er berettiget til at benytte FysioDanmark Varde og Esbjerg’s faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

§6 Prisændringer: Prisændringer meddeles ved annoncering i centrene, mailkorrespondance eller per brev senest 75 dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §8.

§7 Beroperioder: Medlemskabet kan sættes i bero så ofte som medlemmet ønsker, dog max 6 mdr. Der skal angives start- og slutdato for beroperioden. For hver beroperiode betales et gebyr efter FysioDanmark Varde og Esbjerg’s gældende takster. Dog skal der ikke betales gebyr ved fremvisning af lægeerklæring, synlig skade eller i forbindelse med graviditet. Det er ikke muligt, at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.

§8 Opsigelse af medlemskaber: Medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske skriftlig og medlemmet skal underskrive med navn og dato. Opsigelsen kan ske ved personlig henvendelse i FysioDanmark Varde og Esbjerg eller via brev til FysioDanmark Varde og Esbjerg. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og medlemmets underskrift.

§9 Umyndige medlemmer: Er en person under 18 år eller umyndig, kan et medlemskab kun opnås hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning. Vi gør opmærksom på, at aldersgrænsen for indmeldelse i træningscenteret er 15 år.

§10 Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende skal konsultere en instruktør før træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos FysioDanmark Varde og Esbjerg. FysioDanmark Varde og Esbjerg tager heller ikke ansvaret for personskader på et medlem som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt fælges dansk erstatningsret på området.

§11 Værdigenstande: FysioDanmark Varde og Esbjerg anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. FysioDanmark Varde og Esbjerg bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

§12 Ordensregler: Det til enhver tid gældende ordensreglement, samt anvisninger givet af FysioDanmark Varde og Esbjerg’s personale, skal altid følges.

§13 Afmelding af reservation: Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation eller møde til aftalt træning med en instruktør, skal der meldes afbud senest 6 timer før starttidspunktet. Såfremt et medlem 1) ikke afmelder en holdreservation til tiden, 2) ikke melder afbud senest 6 timer før holdstart, når medlemmet har stået på venteliste, og deltagelse er bekræftet af FysioDanmark Varde og Esbjerg, eller 3) ikke melder afbud til træning med instruktør til tiden, opkræves medlemmet et gebyr på 25,- kr. Betales et gebyret ikke, har FysioDanmark Varde og Esbjerg ret til at hæve medlemskabet uden varsel. Medlemmer med 10-turskort fratrækkes et klip.

§14 Udelukkelse af medlem: FysioDanmark Varde og Esbjerg kan afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales alle uudnyttede forudbetalinger. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne eller ordensreglementet, som for eksempel doping, alkohol eller andre rusmidler eller udlån af medlemskort, sker der ikke tilbagebetaling af nogen art.

§15 Ændring af medlemsbetingelserne: FysioDanmark Varde og Esbjerg kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 75 dage. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene gives skriftlig meddelelse herom til medlemmet ved annoncering i centrene, mailkorrespondance eller almindelig post. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §8. FysioDanmark Varde og Esbjerg har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.